Begroting 2018 - verdere lastenverlichting en van plan naar uitvoering

Belangrijk voor de VVD: de woonlasten in Landsmeer stijgen niet. De OZB wordt niet meer automatisch verhoogd. En de OZB (eigenarendeel) voor verenigingen met een eigen accommodatie is afgeschaft. Daarnaast brengt de VVD nog een paar accenten aan in het beleid. Extra geld voor uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en starten van proefprojecten met zelfbeheer groene ruimte en afvalinzameling op wijkniveau.

De begroting vertoont een meerjarig structureel evenwicht: een sluitende begroting op korte termijn én voor de komende jaren. Dit komt zeker door het gedegen en robuuste financiële beleid dat het college de afgelopen jaren heeft gevoerd, met een mandaat van de brede coalitie.

De nadruk moet in 2018 liggen op dat wat al in gang is gezet en wat nog uitgevoerd moet worden. Wij moeten, kortom, van plan naar uitvoering.

Lees hier de Algemene Beschouwingen van de VVD bij de Programmabegroting 2018.