Lastenverlichting belangrijk punt van VVD bij Perspectiefnota

Voorstellen VVD aangenomen. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018 pleitte de VVD onder andere voor verdere lastenverlichting voor de inwoners, bedrijven en instellingen in Landsmeer. Met succes! De gemeenteraad nam de voorstellen van de VVD over.


Voorstellen om de automatische verhoging van de OZB met 1% bovenop de inflatiecorrectie, af te schaffen, en een opdracht aan het college om te onderzoeken of de OZB omlaag kan zodat de woonlasten niet stijgen, werden aangenomen in de gemeenteraad. In de Perspectiefnota was ook een eerder voorstel van de VVD - om  sport- en cultuurverenigingen met een eigen clubgebouw helemaal vrij te stellen van OZB - opgenomen.

Naast lastenverlichting deed de VVD nog een aantal andere voorstellen op gebied van:

- woningbouw (onderzoek verplaatsen ICL)

- duurzaamheid (pilotproject SolaRoad)

- jeugd (structureel budget voor de kindergemeenteraad)

- senioren (gratis lidmaatschap WonenPlus voor 65-plussers)

- infrastructuur (glasvezelnet in Landsmeers buitengebied)

 

Al deze voorstellen zijn aangenomen in de gemeenteraad.

 

Een voorstel om met urgentie een project te starten met Veilig Verkeer Nederland om de  verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren, bleek overbodig. De wethouder gaf aan dat daar al aan gewerkt wordt.

En ten slotte: een motie die opriep tot gedifferentieerd in rekening brengen van de afvalstoffenheffing, haalde het niet in de raad vanwege 'slechte ervaringen' met een vergelijkbaar project in Oostzaan. Wél gaf de wethouder aan dat er gekeken gaat worden of de afvalstoffenheffing op termijn omlaag kan als gevolg van gescheiden afvalinzameling.

 

De fractie van VVD Landsmeer ondersteunde daarnaast moties van D66 (ruimte voor zogenaamde Tiny Houses; afschaffen inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO), PvdA (onderzoek windmolens) en CDA/PvdA (aandacht voor overvolle scholen).

 

Zie ook onze Algemene Beschouwingen: